Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Έως 30/11/14 η υποβολή δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Η Δ.Ε.Η, με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 12/11, υπενθυμίζει στους πελάτες της που κάνουν χρήση του Αγροτικού Τιμολογίου, ότι θα μπορούν να προσκομίσουν στα αρμόδια καταστήματά της, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014.

Συγκεκριμένα:

Α. Οι πελάτες που κάνουν χρήση του Αγροτικού Τιμολογίου για άρδευση, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 145893/12.05.2014 (περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας), υποχρεούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:


  1.  Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο ΕΜΣΥ, ή
  2.  Tον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για τη σχετική άδεια χρήσης νερού, ή
  3. Tον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και τον κωδικό άδειας χρήσης σε ισχύ της υδροληψίας, ή
  4. Βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασής από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωσή τους με την οποία θα δεσμεύονται ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού και του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1). Η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.05.2016.

Β. Αντίστοιχα, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
·     στην περίπτωση φυσικού προσώπου:

  •  Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ και
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης

·     στην περίπτωση νομικού προσώπου:

  • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας
  • Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ της εταιρείας και
  • Αντίγραφο του πιο πρόσφατου καταστατικού της εταιρείας, με τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τόπο, Πρωτοδικείου.

Επιπλέον, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, στην περίπτωση που προσκομίσουν δικαιολογητικά σε διαφορετικό όνομα από αυτό του μέχρι σήμερα συμβεβλημένου πελάτη, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν νέο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας. Ομοίως, η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 31.05.2016.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, η ηλεκτροδότηση θα συνεχιστεί κανονικά, αλλά η τιμολόγηση δε θα γίνεται πλέον με βάση το Αγροτικό Τιμολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου